Trường Đại học Đà Lạt - 55 năm xây dựng và phát triển (1958 - 2013)

Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...

Huân chương của Chủ tịch nước trao tặng

Năm 2001: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định số 723 KT/CT ngày 04/10/2001 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Đà Lạt.

Top