Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

Chủ tịch Công đoàn trường qua các thời kỳ

Khóa

Nhiệm kỳ

Chủ tịch

Khóa I

1978 – 1982

Đào Minh Thái

Khóa II

1982 – 1985

Lê Minh Thoáng

Khóa III

1985 – 1988

Phạm Công Thịnh

Khóa IV

1988 – 1990

Nguyễn Duy Mậu

Khóa V

1990 – 1993

Lê Bá Dũng

Khóa VI

1993 – 1996

Bạch Phương Lan

Khóa VII

1996 – 2000

Nguyễn Duy Mậu

Khóa VIII

2000 – 2003

Phan Bá Ngân

Khóa IX

2003 – 2005

Phan Bá Ngân

Khóa X

2005 – 2008

Phan Bá Ngân

Khóa XI

2008 – 2010

Hoàng Đức Lâm

Khóa XII

2010 – 2012

Hoàng Đức Lâm

Khóa XIII

2013 – 2017

Hoàng Đức Lâm

 

 

Các tin khác