Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ

Stt

Thời kỳ

Họ và tên

1

1977 - 1979

Lê Văn Phi

2

1979 – 1982

Lê Minh Thoáng

3

1982

Bùi Hữu Tiến

4

1983 – 1984

Trần Tuấn Minh

5

1984 – 1989

Đặng Xuân Vinh

6

1989 – 1992

Hoàng Đức Lâm

7

1992 – 1994

Huỳnh Văn Thông

8

1994 – 1997

Trần Mạnh Quý

9

1997

Tôn Thiện Quỳnh Trâm

10

1997 – 1999

Hoàng Xuân Thủy

11

1999 – 2002

Trần Mạnh Quý

12

2002 – 2009

Lê Vũ Đình Phi

13

2009 – 2014

Nguyễn Văn Ngọc

14

2014 – 2017

Nguyễn Văn Hùng

 

Các tin khác