Thành tích

Huân chương của Chủ tịch nước trao tặng

- Năm 2001: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định số 723 KT/CT ngày 04/10/2001 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Đà Lạt.

 

 

 

- Năm 1996: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định số 957 KT/CT ngày 17/08/1996 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Đà Lạt.

 

 

 

- Năm 1986: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Đại học Đà Lạt.

 

 

Các tin khác