Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

Danh sách Ban Giám hiệu qua các nhiệm kỳ

STT

THỜI KỲ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

1976 - 1982

 

Ban xây dựng trường

            TS. Trần Thanh Minh

            TS. Phạm Bá Phong

            Ông Nguyễn Hữu Mỹ

Ban Giám hiệu

            PGS. TS. Trần Thanh Minh

            PGS. TS. Phạm Bá Phong

            Ông Hoàng Minh Châu

 

 

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

2

1982 - 1989

 

PGS. TS. Trần Thanh Minh

PGS. TS. Phạm Bá Phong

GVC. Nguyễn Trần Trung

PGS. TSKH. Nguyễn Hữu Đức

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

3

1990 - 1997

 

TS. Nguyễn An Ninh

PGS. TSKH. Nguyễn Hữu Đức

PGS. TS. Lương Duyên Phu

GVC. Nguyễn Văn Tòng

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

4

1997 - 2003

 

 

PGS. TSKH. Nguyễn Hữu Đức

PGS. TS. Lương Duyên Phu

GVC. Nguyễn Văn Tòng

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

5

2003 - 2007

 

 

PGS. TSKH. Nguyễn Hữu Đức

GVC. Nguyễn Văn Tòng

PGS. TS. Lê Bá Dũng

TS. Nguyễn Đình Hảo

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

6

Từ 6/2007

đến 1/2008

 

PGS. TS. Lê Bá Dũng

GVC. Nguyễn Văn Tòng

TS. Nguyễn Đình Hảo

 

Q. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

7

2008 – 5/2013

 

PGS. TS. Lê Bá Dũng

PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

TS. Nguyễn Đình Hảo

TS. Mai Xuân Trung

TS. Nguyễn Duy Mậu

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

8

2013 - 2018

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

TS. Lê Hồng Phong

PGS. TS. Nguyễn Văn Kết

TS. Nguyễn Duy Mậu

TS. Lê Minh Chiến

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Các tin khác